3 Công việc được tìm thấy
việc làm với cấp bậc CEO
Thỏa thuận

Thiết lập chiến lược và định hướng phát triển lâu dài cho Công ty trong từng giai đoạn. Tổ chức, quản lý và điều hành mọi hoạt động kinh doanh của công ty theo định hướng và kế hoạch kinh doanh được Hội đồng quản trị thông qua. Hoạch định xây dựng chiến lược, kế hoạch, ngân sách của các phòng ban để thực thi kế hoạch kinh doanh của công ty. Đề xuất những biện pháp nâng cao hoạt động và quản lý công ty. Thẩm định các dự án đầu tư. Duyệt kế hoạch thực hiện dự án đầu tư; chính sách kinh doanh. Xây dựng các mối quan hệ lâu dài với đối tác và khách hàng bên ngoài công ty. Mở rộng thị trường, tìm nguồn khách hàng mới. Chịu trách nhiệm về các chương trình phát triển thương hiệu của công ty. Xây dựng các quy định, quy chế điều hành và phát triển nhân viên của toàn công ty. Chịu trách nhiệm về chỉ tiêu tài chính trước Hội đồng quản trị.

Xem thêm

2019-02-25

Từ 3,000 USD đến 5,000 USD

Design and implement a strategic business plan that expands company’s customer base and ensure it’s strong presence. Achieve growth and hit sales targets by successfully managing the sales managers. Develop high quality business strategies and plans ensuring their alignment with short-term and long-term objectives. Lead and motivate managers to advance employee engagement develop a high performing managerial team. Oversee all operations and business activities to ensure they produce the desired results. Make high-quality investing decisions to advance the business and increase profits. Review financial and non-financial reports to devise solutions or improvements. Analyze problematic situations and occurrences and provide solutions to ensure company survival and growth. Maintain a deep knowledge of the markets and industry of the company. Establish interaction with external organizations. Present a clear and timely report to the board of directors, present the proposal to the Board for approval.

Xem thêm

2018-07-28

Đến 7,000 USD

· Management of Vietnamese market and expand business · Planning of Vietnam's business policy · Management sales / gross profit or PL · Sales activities Digital marketing to advertising agencies in Vietnam · To sell SSP system for Vietnamese media · To management Vietnam's sales team · To Communicate with Japanese business development team · Training and recruiting our members · Management of BPO team and offshore development team from Japanese head office

Xem thêm

2017-12-13

Hãy thử sức với các job cao cấp hơn tại