5 Công việc được tìm thấy
việc làm tại Binh Phuoc
Từ 400 USD đến 700 USD

Xác nhận mẫu đã được chế tạo. Kiểm tra kết quả tính chất vật lý của các vật liệu mới. Kiểm tra màu sắc của vật liệu. Kiểm tra các vấn đề và tham gia cuộc họp chuyển đổi sản xuất. Liên lạc và điều chỉnh với trụ sở chính của Nhật Bản, nhà máy. **Buổi sáng tập trung tại văn phòng quận 1, sau đó di chuyển xuống nhà máy đã được phân công bằng xe đưa rước. **Nếu nhà máy ở tỉnh (Bình Phước) sẽ được trợ cấp khách sạn để ở. **Sau 2 tháng thử việc sẽ quyết định Nhà máy phụ trách. Công việc cụ thể trao đổi khi phỏng vấn.

Xem thêm

2019-01-03

Từ 400 USD đến 700 USD

Sản xuất thử nghiệm từ hàng mẫu, kiểm tra chất lượng trước khi tiến hành sản xuất hàng loạt. Kiểm tra, xác nhận hàng mẫu dùng để sản xuất. Quản lý, giám sát hàng xuất kho. Giám sát hiện trường sản xuất. Kiểm tra việc dán giày và đế giày hàng ngày. Báo cáo cho cấp trên người Nhật. **Buổi sáng tập trung tại văn phòng quận 1, sau đó di chuyển xuống nhà máy đã được phân công bằng xe đưa rước. **Nếu nhà máy ở tỉnh (Bình Phước) sẽ được trợ cấp khách sạn để ở. Công việc cụ thể trao đổi khi phỏng vấn.

Xem thêm

2019-01-02

Đến 500 USD

Sản xuất thử nghiệm từ hàng mẫu, kiểm tra chất lượng trước khi tiến hành sản xuất hàng loạt. Kiểm tra, xác nhận hàng mẫu dùng để sản xuất. Quản lý, giám sát hàng xuất kho. Giám sát hiện trường sản xuất. Kiểm tra việc dán giày và đế giày hàng ngày. Báo cáo cho cấp trên người Nhật. **Buổi sáng tập trung tại văn phòng quận 1, sau đó di chuyển xuống nhà máy đã được phân công bằng xe đưa rước. **Nếu nhà máy ở tỉnh (Bình Phước) sẽ được trợ cấp khách sạn để ở. Công việc cụ thể trao đổi khi phỏng vấn.

Xem thêm

2018-11-27

Từ 1,000 USD đến 1,500 USD

Triển khai kế hoạch sản xuất. Tổ chức phân công, giao việc hàng ngày cho các bộ phận trong xưởng sản xuất đảm bảo sử dụng tối ưu máy móc thiết bị, nhân công và hoàn thành nhiệm vụ được giao. Tổ chức huấn luyện hướng dẫn đảm bảo công nhân thực hiện đúng quy trình vận hành máy móc thiết bị, đạt năng suất và đảm bảo an toàn lao động. Xây dựng các đề án phát triển, phương án hoạt động theo các lĩnh vực chuyên môn, nghiệp vụ của xưởng. Tổng kết đánh giá kết quả hoạt động theo các lĩnh vực chuyên môn của xưởng. Phối hợp công tác chặt chẽ với các bộ phận khác của công ty trong quá trình hoạt động. Các yêu cầu khác từ BGĐ.

Xem thêm

2017-12-19

Từ 1,000 USD đến 1,500 USD

Triển khai kế hoạch sản xuất. Tổ chức phân công, giao việc hàng ngày cho các bộ phận trong xưởng sản xuất đảm bảo sử dụng tối ưu máy móc thiết bị, nhân công và hoàn thành nhiệm vụ được giao. Tổ chức huấn luyện hướng dẫn đảm bảo công nhân thực hiện đúng quy trình vận hành máy móc thiết bị, đạt năng suất và đảm bảo an toàn lao động. Xây dựng các đề án phát triển, phương án hoạt động theo các lĩnh vực chuyên môn, nghiệp vụ của xưởng. Tổng kết đánh giá kết quả hoạt động theo các lĩnh vực chuyên môn của xưởng. Phối hợp công tác chặt chẽ với các bộ phận khác của công ty trong quá trình hoạt động. Công việc cụ thể sẽ được trao đổi trực tiếp khi phỏng vấn.

Xem thêm

2017-12-19

Hãy thử sức với các job cao cấp hơn tại