2 Công việc được tìm thấy
việc làm aa
Từ 400 USD đến 600 USD

Phân tích mẫu nguyên liệu, trung gian, sản phẩm và mẫu phát sinh của nhà máy (sử dụng các thiết bị phân tích ICP -OES, AAS, Titrator, COD…) Lập kế hoạch bảo trì thiết bị, theo dõi chi phí phát sinh tại phòng kiểm tra. Soạn các biểu mẫu, hướng dẫn công việc và cập nhật các phương pháp mới. Giám sát quản lý spare part, hóa chất, dụng cụ, khí và các công việc liên quan đến mẫu (giao, nhận, lưu, hủy mẫu). Giám sát hoạt động bảo trì bảo dưỡng thiết bị của phòng. Đề xuất các hoạt động cải tiến về thời gian phân tích, giảm chi phí và tăng hiệu suất cho phòng. Tham gia các hoạt động 5S của phòng và của công ty.

Xem thêm

2018-07-09

Đến 600 USD

Phân tích mẫu nguyên liệu, trung gian, sản phẩm và mẫu phát sinh của nhà máy (sử dụng các thiết bị phân tích ICP -OES, AAS, Titrator, COD…) Lập kế hoạch bảo trì thiết bị, đào tạo nhân viên trong phòng và nhân viên mới hàng năm. Lập và quản lý dự toán của phòng. Soạn các biểu mẫu, hướng dẫn công việc và cập nhật các phương pháp mới. Giám sát quản lý spare part, hóa chất, dụng cụ, khí và các công việc liên quan đến mẫu (giao, nhận, lưu, hủy mẫu). Giám sát hoạt động bảo trì bảo dưỡng thiết bị của phòng. Đề xuất các hoạt động cải tiến về thời gian phân tích, giảm chi phí và tăng hiệu suất cho phòng. Tham gia các hoạt động 5S của phòng và của công ty. Báo cáo tình hình hoạt động và chi phí thực tế của phòng hàng tháng lên cấp trên.

Xem thêm

2017-12-28

Hãy thử sức với các job cao cấp hơn tại