12 Công việc được tìm thấy
việc làm accounting
Ha Noi 
Từ 1,500 USD đến 2,000 USD

Quản lý hoạt động team kế toán Quản lý thu chi các khoản trong công ty Xử lý các nghiệp vụ về hệ thống tính lương, thuế thu nhập cá nhân, thuế,.. Tạo BS, PL, Sales Forcast, dòng tiền với quản lý người Nhật Các hoạt động tương tác với ngân hàng Quản lý khách hàng Các nghiệp vụ liên quan khác

Xem thêm

2019-06-07

Từ 680 USD

Chuẩn bị các tài khoản theo luật định và tài chính bao gồm báo cáo thuế, VAT và các báo cáo khác của chính phủ Chuẩn bị báo cáo thuế hàng tháng, hàng quý và hàng năm (PIT / TNDN / FCT) để đảm bảo khai báo đầy đủ và chính xác Chuẩn bị các báo cáo thuế khác theo yêu cầu của pháp luật Xác định và giảm thiểu rủi ro về thuế trong công ty Hỗ trợ doanh nghiệp về các vấn đề thuế Liên lạc với kiểm toán viên Các nhiệm vụ khác do Kế toán trưởng giao

Xem thêm

2019-06-02

Đến 1,300 USD

Phụ trách nghiệp vụ tài chính cho Công ty. Làm thanh toán, làm việc với ngân hàng, nhập dữ liệu vào hệ thống kế toán, ... Kiểm soát và quản lý nguồn tiền của Công ty. Cung cấp tư vấn tài chính, chuẩn bị các báo cáo liên quan. Xây dựng và thực hiện các chính sách và thủ tục tài chính đảm bảo báo cáo tài chính và quy định đầy đủ, chính xác và kịp thời. Báo cáo và hỗ trợ cho Financial Manager.

Xem thêm

2019-06-01

Từ 400 USD đến 800 USD

Kiểm soát tài khoản hàng tồn kho: Kiểm tra hàng ngày dữ liệu xuất nhập trên hệ thống kế toán, đối chiếu dữ liệu của Kế toán với dữ liệu thực tế của bộ phận Kho. Quản lý tài khoản phải trả nhà cung cấp của hàng tồn: kiểm tra số dư cuối kỳ, kiểm tra chứng từ thanh toán, xác nhận số dư phải trả cho nhà cung cấp… Kiểm tra và so sánh dữ liệu kiểm kê hàng tồn kho với phần mềm kê khai Hải quan. Kiểm soát tài sản cố định và khấu hao. Công việc khác theo phân công của cấp trên.

Xem thêm

2019-06-01

Đến 1,600 USD

Quản lý toàn bộ công việc của bộ phận kế toán (bao gồm cả kế toán trưởng) và báo cáo trực tiếp cho General Director. Kiểm tra số liệu của Accounting Leader (hiện kiêm luôn kế toán trưởng). Lập và chịu trách nhiệm các báo cáo quyết toán thuế. Kiểm tra việc khai thuế hàng tháng. Phụ trách và quản lý một số công việc của hành chính nhân sự. Chi tiết trao đổi trong buổi phỏng vấn

Xem thêm

2019-04-22

Từ 800 USD đến 1,100 USD

1. Daily Tasks: Mailing to PIC sale for reminder about upcoming dues Updating internal AR & AP reports Collecting all payments request from Admin Staffs & making bank payment vouchers Checking of all posting Cash & bank transactions into accounting software Give advises to PIC sale for some situations which need a help Follow up Oversea AR (commission & consultant collection) & Consignments & Advance & Staffs' Loan Contact with Suppliers to collect related documents 2. Weekly Task: Checking & reconcile & sending weekly AR & AP reports to General Director & Sale department. 3. Monthly Tasks: Revaluation all foreign currency account base the exchange of the month report & revert them at the beginning of next month Reconcile with Sale department about Monthly sale expenses Accrual entries for Loan & deposit interest -> check & finish Loan, deposit report Make AR&AP aging monthly reports, Overdue report Posting all of transaction about payroll in VN/JP & PIT expense, SHUI expense Follow allocate short-long term asset, depreciate fixed assets into excel report & post into Software Declare VAT monthly report & prepare treasury bank to payment tax obligation ( PIT , VAT monthly..) Making monthly report to Statistic Department & Planning & investment Department To inform to Sale for making debit note & send them to PIC Head office for Textile & food service for payment request. Filing all documents 4. Quarterly Task: Making quarterly report to Statistic Department & Planning & investment Department VAT invoice using for every Quarter 5. Yearly Task: Working closely with Audit & Supporting Chief Ac to make Financial Statement

Xem thêm

2019-04-20

Từ 1,000 USD đến 1,300 USD

Quản lý toàn bộ công việc của bộ phận kế toán (bao gồm cả kế toán trưởng) và báo cáo trực tiếp cho General Director. Kiểm tra số liệu của Accounting Leader (hiện kiêm luôn kế toán trưởng). Lập và chịu trách nhiệm các báo cáo quyết toán thuế. Kiểm tra việc khai thuế hàng tháng. Gửi báo cáo cho Công ty mẹ và trả lời các câu hỏi liên quan đến báo cáo. Điều hành bộ phận Kế toán của Công ty. Các công việc khác liên quan đến kế toán toán chỉ thị cấp trên.

Xem thêm

2019-03-14

Từ 3,000 USD đến 4,000 USD

Work with ASEAN director and President Director of each company and leads the region to grow ASEAN market and Group companies in Vietnam, Thailand, and Indonesia. Contribute to ASEAN Business Make ASEAN Consolidated statement Shorten the deadline of ASEAN Finance Monthly Report to HQ and CFO Monitor P/L, B/S, and C/F of each company Give direction and advice to an accounting manager or president director of each company Proposal to prevent or minimize foreign exchange rate Proposal for Cash Management of ASEAN

Xem thêm

2018-10-09

Từ 1,500 USD đến 3,000 USD

Theo dõi dòng tiền, quản lý chi phí, quản lý tài chính. Lập báo cáo tài chính hàng tháng, hàng quý, hàng năm... Lập báo cáo thu chi hàng nhập khẩu. Chuẩn bị các giấy tờ liên quan (tờ khai thuế TNCN, VAT, FCT, APA...) Đảm trách các công việc liên quan đến kiểm toán. Hỗ trợ CFO. Đề xuất cải tiến các hoạt động liên quan đến kế toán, tài chính, các kế hoạch quản lý rủi ro.

Xem thêm

2018-05-22

Từ 2,000 USD đến 2,300 USD

Responsibility for Tax compliance, Tax submissions and dealing with matters relating to the Tax department. Review and monitor factory cost accounting system; makes recommendations for improvement as needed. Leads and/or review general ledger journal entries, fixed asset tracking, monthly balance sheet reconciliation, and bank reconciliation. Reviews financial data for accuracy; identifies problems and supports day-to-day operations. Responsible for accurate and timely month-end close; produces month-end financial reports and issues to appropriate personnel in a timely manner. Reconciles balance sheet accounts. Assists with company cash flow analysis including but not limited to tracking cash flow activity, preparing reports, and analyzing information for management. Supports policy development and offers advice regarding accounting and internal control issues, reporting needs, and policy review and changes. Performs other duties as assigned by manager.

Xem thêm

2017-12-18

Ha Nam 
Đến 800 USD

Hỗ trợ Manager người Nhật trong bộ phận Kế toán Các công việc liên quan đến hóa đơn, thanh toán (tiếng Việt và tiếng Anh) Quyết toán hàng tháng, hàng quý, hàng năm Tính toán chi phí, hóa đơn liên quan hoạt động kinh doanh của công ty

Xem thêm

2017-10-12

Ha Noi 
Đến 1,200 USD

Các nghiệp vụ kế toán trong công ty Thực hiện các hoạt động hoàn tất giấy tờ kế toán cuối tháng, tư vấn nghiệp vụ kế toán cho khách hàng Các công việc khác có liên quan đến kế toán Chi tiết trao đổi khi phỏng vấn

Xem thêm

2017-07-03

Hãy thử sức với các job cao cấp hơn tại