3 Công việc được tìm thấy
việc làm affairs
Từ 1,500 USD đến 1,900 USD

Hỗ trợ Trưởng phòng PA (Public Affairs) vạch ra chiến lược, kế hoạch để giải quyết những nguy cơ cũng như thách thức trong việc mở rộng thị trường tại khu vực đảm trách. Xác định được những tổ chức, đơn vị hoặc các bên có liên quan để có phương án tiếp cận. Xây dựng và duy trì mối quan hệ với những public decision makers và các tổ chức phi chính phủ. Hỗ trợ bộ phận PA nhận thức được tầm quan trọng của việc quan hệ ngoại giao đối với các hoạt động thương mại. Làm việc với các bộ phận khác như Marketing, Sales và Supply Chain nhằm có cơ sở trong việc thương thảo với chính quyền địa phương.

Xem thêm

2018-09-20

Từ 1,000 USD đến 1,500 USD

Quản lý các mối quan hệ với các cơ quan chính phủ và các bên liên quan khác để hỗ trợ và bảo đảm môi trường dự đoán, thuận lợi và ổn định cho ngành kinh doanh và bán hàng trực tiếp tại các khu vực được giao (25 tỉnh phía Nam chưa có cơ sở). Quản lý phối hợp với các bên liên quan (MLMA & Amcham) để thành lập ủy ban bán hàng trực tiếp và hiệp hội bán hàng trực tiếp tại địa phương trong việc vận động quy định. Quản lý khủng hoảng phát sinh và đại diện pháp lý để trả lời chính xác và kịp thời câu hỏi từ đại diện nhà nước. Phân tích và đánh giá tác động của chính sách và quy định của chính phủ đối với các hoạt động và mục tiêu của công ty. Chuẩn bị kế hoạch tuân thủ để đảm bảo tất cả các hoạt động kinh doanh phù hợp với luật pháp và quy định của địa phương. Chuẩn bị tài liệu cho các cuộc họp và các sự kiện khác liên quan đến đại diện chính phủ để đại diện của tổ chức được thông tin đầy đủ về các vấn đề hiện tại. Phối hợp với các phòng ban khác để kiểm toán. Chuẩn bị kế hoạch phản hồi kiểm toán của nhà nước. Quản lý báo cáo và thông báo hội thảo trên toàn quốc

Xem thêm

2018-08-16

Thỏa thuận

To be responsible for all the operation and sales target of the assigned territory which includes staffing, coaching, distribution channel management, marketing and other administrations works. Managing sales team: Achieve the sales volume & EOE target set to the team and to each sales staff; Improve sales team on selling skill, communication skill, negotiation skill, EOE; Build up the team work spirit; Coordinate with channel section to deploy trade program, consumer program to increase sales volume & market share for Hanoi branch’s portfolio; Setting up sales target, distribution target by segments & supervising in accordance with company objectives to team. Obtain market intelligence: Pricing in customer; Competitors activities;Build up sales system, sales channel & Measure call plan MJP & MVO effectiveness. Identify the MVO list & review MJP by SR; Coordinate with sales information to implement RSEM in field; Keep track & evaluate the out-come; Manage sales force, delivery training, coaching for Sales supervisor; Finalize PDP for subordinate & review by half year & end of year. Draught beers management: installation draught beer equipment, quality control in accordance with company draught beer strategic. Budget management: Monitor actual spend versus planned expenditure; Do P&L by outlet & JBP; Recommend investment plan (regional growth) according to company objectives and priorities and agree with FSM. Managing and serving the Distributors: To ensure a high quality of customers service to outlets/ consumers; Coordinate with DD section to manage the Distributors (Selling out, collecting outstanding debt, SKUs available, rotate stock & stock level); Coordinate with DDM to implement RTM plan; Manage RPM by distributors & SKUs as company requirement; Coordinate with DDM to implement CL policy. Corporate Affairs: To contact and maintain a good relations with local authorities; Coordinate with CA section for products issue complaint. Preparing Sales Reports: To prepare reports & present (monthly sales report, competitor report) to FSM & HOS. Analyses these reports to identify opportunities to increase distribution of HN's brands, improve EOE execution in-outlet or to increase average sales per outlet. Reviews progress against prospecting and re-activation targets. Develops targets for the coming month. Shares these targets with the sales team and with distributors and monitors the achievement of these targets using daily and weekly sales reports; Provide market information to FSM & information manager as requirement. Coordinating with other departments/sections on administration works: To coordinate closely with Channel MKT to run any sponsorship programs or promotional campaigns; To deal with the other departments within the company on the administration works as POS, purchasing goods, expenditures, debts, etc; To coordinate with demand planner for sales volume forecast; To coordinate with logistic for good arrangement for transportation & RPM collection.

Xem thêm

2018-07-10

Hãy thử sức với các job cao cấp hơn tại