68 Công việc được tìm thấy
việc làm bao-cao-tai-chinh
Từ 700 USD đến 1,100 USD

Hỗ trợ các nghiệp vụ kế toán của công ty Kiểm kê, quản lí hàng hóa Phụ trách thu chi, hóa đơn và làm việc với ngân hàng Chịu trách nhiệm về báo cáo kế toán, báo cáo tài chính Phụ trách nhiệm vụ hoàn thuế và kiểm toán Công việc khác trao đổi thêm khi phỏng vấn

Xem thêm

2019-06-11

Đến 1,300 USD

Phụ trách nghiệp vụ tài chính cho Công ty. Làm thanh toán, làm việc với ngân hàng, nhập dữ liệu vào hệ thống kế toán, ... Kiểm soát và quản lý nguồn tiền của Công ty. Cung cấp tư vấn tài chính, chuẩn bị các báo cáo liên quan. Xây dựng và thực hiện các chính sách và thủ tục tài chính đảm bảo báo cáo tài chính và quy định đầy đủ, chính xác và kịp thời. Báo cáo và hỗ trợ cho Financial Manager.

Xem thêm

2019-06-01

Từ 400 USD đến 600 USD

- Hỗ trợ cung cấp dịch vụ thuế và kế toán cho khách hàng: + Kiểm toán và lập báo cáo tài chính + Khai thuế (VAT, TNCN, thuế TNDN, FCT) + Thiết lập quy trình kiểm soát nội bộ cho khách hàng + Hỗ trợ hệ thống hóa tiêu chuẩn thủ tục thuế, kế toán và kiểm soát nội bộ + Tư vấn cho khách hàng về thuế và kế toán - Hành chính văn phòng: đăng bài, phụ trách thiết bị văn phòng, công việc khác trao đổi thêm khi phỏng vấn.

Xem thêm

2019-05-16

Từ 500 USD đến 900 USD

- Giám sát tất cả hoạt động liên quan đến nghiệp vụ kế toán. - Làm việc với nhà cung cấp và khách hàng về các vấn đề liên quan đến PO, PR, hóa đơn VAT, sắp xếp thanh toán ..v.v. - Lưu giữ sổ sách liên quan đến doanh thu, chi phí cho phần mềm kế toán và xuất hóa đơn VAT cho khách hàng. - Theo dõi AR, AP, hàng tồn kho, tài sản cố định và phân bổ chi phí trả trước, lãi và lỗ, v.v. - Hợp tác với các bộ phận khác để thu thập và kiểm tra tính đầy đủ và hợp pháp của tất cả các hóa đơn và tài liệu kế toán để tuân theo các quy định của chính phủ. - Kiểm tra và so sánh Hóa đơn VAT đầu vào-đầu ra. - Theo dõi và quản lý ngân sách theo yêu cầu. - Chịu trách nhiệm chuẩn bị, kiểm tra và gửi tất cả các báo cáo liên quan đến công việc hàng ngày theo yêu cầu của người quản lý. - Xem xét Báo cáo tài chính và tất cả các báo cáo thuế như: VAT, thuế TNDN, trước khi nộp chính thức; Hỗ trợ làm việc với Cán bộ Thuế (nếu có). - Hỗ trợ kiểm toán, kiểm tra thuế và các công việc liên quan khác theo yêu cầu. - Đảm bảo theo dõi & nhập chứng từ kế toán chính xác & kịp thời. Điền vào tất cả các tài liệu theo quy định của chính phủ và công ty. - Các nhiệm vụ khác theo yêu cầu của cấp trên.

Xem thêm

2019-05-06

Từ 1,000 USD đến 1,200 USD

Xử lý các công việc của văn phòng đại diện và các công việc công ty bên Nhật giao cho công ty con tại VN Biên dịch tài liệu (báo cáo tài chính, kinh doanh), phiên dịch cho bác sếp Nhật (dịch phỏng vấn, dịch họp nội bộ, gặp gỡ khách hàng) Hỗ trợ bác sếp Nhật trong các công việc khác (cụ thể hơn trao đổi khi phỏng vấn)

Xem thêm

2019-04-26

Từ 1,300 USD đến 1,800 USD

- Xây dựng giải pháp, triển khai hệ thống SAP B1 cho toàn Công ty. - Hoạch định và quản lý thống nhất, minh bạch tất cả các hoạt động kinh doanh cũng như phục vụ chiến lược phát triển Công ty. - Lập dự toán ngân sách, cân đối vốn và chuẩn bị nguồn vốn, hoạch định và thực hiện việc huy động các nguồn vốn cho nhu cầu hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp. - Lập báo cáo Quản trị tài chính, phân tích hoạt động tài chính. - Tổ chức tính toán, ghi nhận và trích nộp đúng, đủ kịp thời các khoản phải nộp Ngân sách Nhà Nước, các Quỹ để lại Công ty, lập dự trù thu chi hàng tuần. - Phối hợp với các phòng ban tham mưu Giám Đốc tổ chức phân tích hoạt động kinh doanh, nghiên cứu cải tiến quản lý kinh doanh, củng cố hoàn thiện chế độ hạch toán kinh tế theo yêu cầu đổi mới cơ chế quản lý. - Lập các loại báo cáo tài chính và thuế cho doanh nghiệp (GTGT, LCTT, TNDN, TNCN, BCTC, CĐKT, CĐTK...) - Các nhiệm vụ khác theo yêu cầu của BGĐ.

Xem thêm

2019-04-18

Đến 2,500 USD

Kiểm soát báo cáo thuế TNCN, TNDN hàng tháng, hàng quý, quyết toán thuế TNDN và các loại khác. Kiểm soát báo cáo Tài chính – Kế toán của bộ phận và lập các Báo cáo tổng hợp khi cần. Đảm nhiệm chính công việc liên quan đến tư vấn đề tài chính, vốn và ngân sách trong Công ty. Quản lý công việc của phòng kế toán Giải quyết các công việc đột ngột xảy ra trong bộ phận kế toán. Hỗ trợ các bộ phận khác khi có yêu cầu.

Xem thêm

2019-04-12

Ha Noi 
Từ 1,000 USD đến 2,000 USD

Phụ trách toàn bộ công việc của kế toán trong doanh nghiệp Làm báo cáo tài chính Theo dõi dòng tiền, chi phí và thu nhập doanh nghiệp Khai thuế TNDN, VAT, FCT... Theo dõi chi phí và thu nhập doanh nghiệp Làm việc với Ngân hàng và các bên liên quan Cụ thể sẽ được trao đổi kỹ hơn khi có phỏng vấn

Xem thêm

2019-04-10

Ha Nam 
Từ 900 USD đến 1,100 USD

Thực hiện các công việc liên quan đến nghiệp vụ kế toán của công ty Mua vật tư, xử lý các loại chi phí, hoá đơn Quản lý tài sản vốn, quản lý chi phí và vấn đề thuế Chịu trách nhiệm về báo cáo kế toán, báo cáo tài chính Trao đổi chi tiết trong quá trình phỏng vấn

Xem thêm

2019-03-01

Đến 900 USD

* Hành chính nhân sự: phụ trách quản lý các công việc văn phòng và chỉ đạo nhân viên cấp dưới các công việc như: · Soạn thảo và quản lý các loại hợp đồng, giấy tờ, hồ sơ hành chính của công ty · Tổ chức các sự kiện của công ty (kiểm tra sức khỏe, team building, tiệc công ty, tiệc tiếp khách…) · Quản lý hồ sơ nhân sự, chấm công, tính lương, thưởng cho nhân viên · Tham gia, hỗ trợ quá trình tuyển dụng nhân sự mới · Các công việc hành chính, nhân sự khác theo yêu cầu của BOD. ** Kế toán: · Lập, kiểm tra các chứng từ kế toán; · Cập nhật, hạch toán các nghiệp vụ phát sinh vào phần mềm kế toán theo chuẩn mực và chế độ kế toán hiện hành; · Kiểm tra, đối chiếu số liệu giữa chi tiết và tổng hợp, theo dõi và xử lý tiến trình thu tiền từ khách hàng. · Thống kê và tổng hợp số liệu kế toán khi có yêu cầu; · Thực hiện báo cáo và quyết toán thuế GTGT, thuế TNCN, thuế nhà thầu, thuế TNDN; · Lập báo cáo tài chính hàng tháng, hàng năm; dự báo tài chính bao gồm lợi nhuận và lỗ, bảng cân đối kế toán và chi phí phân tích. · Làm việc với cơ quan thuế, kiểm toán, ngân hàng, các cơ quan khác; · Đề xuất, xây dựng các chính sách và quy định cho công ty về tài chính, kế toán, nhân sự. · Giải trình báo cáo tài chính, báo cáo KQHĐKD cho BOD. · Và các công việc liên quan tới nghiệp vụ theo yêu cầu cấp trên.

Xem thêm

2019-02-26

Thỏa thuận

Kiểm tra toàn bộ các định khoản, các nghiệp vụ phát sinh. Kiểm tra, đối chiếu giữa số liệu chi tiết và số liệu tổng hợp. Kiểm tra, lập hồ sơ khai thuế tháng, hồ sơ quyết toán thuế năm tài chính. Lập báo cáo tài chính, báo cáo quản trị, báo cáo thống kê,… Hướng dẫn, kiểm tra và giám sát việc thực hiện các nghiệp vụ hàng ngày của các kế toán viên: thu, chi, nhập xuất, bán hàng, ngân hàng, lập sổ sách, lưu trữ chứng từ…xử lý các vấn đề phát sinh trong phòng. Tổng hợp, phân tích số liệu của các hoạt động SX – KD để kiến nghị và đề xuất các biện pháp khắc phục cải tiến giúp cho cấp Quản lý có phương án tối ưu.

Xem thêm

2019-02-14

Đến 1,500 USD

Quản lý toàn bộ hoạt động của phòng kế toán tài chính. Quản lý tài sản vốn, quản lý chi phí và vấn đề thuế. Chịu trách nhiệm về báo cáo tài chính. Xây dựng budget cho hoạt động sản xuất và kinh doanh của công ty. Báo cáo trực tiếp công việc cho Giám đốc người Nhật.

Xem thêm

2019-01-16

Từ 700 USD đến 900 USD

Thực hiện các công việc liên quan đến nghiệp vụ kế toán của công ty Mua vật tư, xử lý các loại chi phí, hoá đơn Quản lý tài sản vốn, quản lý chi phí và vấn đề thuế Chịu trách nhiệm về báo cáo kế toán, báo cáo tài chính Trao đổi chi tiết trong quá trình phỏng vấn

Xem thêm

2018-12-26

Từ 600 USD đến 800 USD

Quản lý công việc liên quan đến công tác kế toán của công ty. Làm việc với các nhà cung cấp và khách hàng các vấn đề liên quan đến: đặt hàng, YCTT, hóa đơn VAT, sắp xếp lịch thanh toán, …. Hạch toán các bút toán liên quan đến doanh thu, chi phí trên phần mềm kế toán và xuất hóa đơn cho khách hàng. Theo dõi khoản phải thu, khoản phải trả, Hàng tồn kho, Phân bổ chi phí trả trước và khấu hao, Báo cáo lỗ/lãi, …. Phối hợp với bộ phận có liên quan, tập hợp và kiểm tra tính đầy đủ, hợp pháp các hóa đơn chứng từ đầu vào, đầu ra đảm bảo phù hợp theo qui định của Nhà nước. cân đối hóa đơn GTGT đầu ra đầu vào. Theo dõi, quản lý ngân quỹ theo yêu cầu. Phụ trách lập, kiểm tra và cung cấp các báo cáo liên quan theo yêu cầu của cấp quản lý. Kiểm tra báo cáo tài chính và các báo cáo thuế liên quan: VAT, CIT, … trước khi nộp chính thức theo quy định; Hỗ trợ làm việc với cơ quan thuế khi có yêu cầu. Hỗ trợ công tác kiểm toán, thanh tra thuế và các công việc liên quan khi có yêu cầu. Đảm bảo việc theo dõi và cập nhật chứng từ trung thực, chính xác và kịp thời. Lưu trữ các chứng từ liên quan đến công việc theo quy định. Các công việc được yêu cầu khác.

Xem thêm

2018-12-06

Từ 700 USD đến 1,000 USD

Sử dụng hệ thống kế toán của công ty để quyết toán. Tính lương, xem xét tăng lương. Hoạch toán, quản lý các khoản chi tiêu hàng ngày. Thanh toán kinh phí cho nhân viên, chi phí cơ sở kinh doanh. Quản lý tài sản cố định. Quản lý tồn kho. Hoàn thành báo cáo tài chính. Quyết toán thuế VAT. Quản lý tài chính, phân tích chênh lệch chi tiêu. Lên kế hoạch dự toán tài chính vào năm tiếp theo. Đối ứng qua điện thoại. Đối ứng khi kiểm toán, thuế. Báo cáo tình hình trụ sở tại Nhật.

Xem thêm

2018-11-12

Từ 1,200 USD đến 1,500 USD

Hỗ trợ các công tác xây dựng, hoàn thiện hệ thống kế toán của công ty (ERP). Xây dựng, quản lý budget cho hoạt động kinh doanh của công ty. Kiểm soát và đảm bảo sự đầy đủ của các văn bản pháp luật liên quan đến kế toán như hoá đơn thương mại, tài liệu thanh toán, … Quản lý kiểm toán độc lập cuối năm và hoàn thiện thuế phù hợp với yêu cầu của địa phương và công ty. Làm việc hiệu quả với công ty Kiểm toán, cơ quan Thuế để bảo đảm kiểm toán, thanh tra Thuế nhanh chóng và chính xác. Nắm rõ về luật thuế, kế toán, cập nhật thông tin, tránh rủi ro từ thuế. Đề xuất, xây dựng các chính sách và quy định cho công ty về tài chính, kế toán. Lập báo cáo kế toán hàng tháng, hàng năm như báo cáo dự báo tài chính bao gồm lợi nhuận và lỗ, bảng cân đối kế toán và chi phí phân tích. Chuẩn bị báo cáo hàng tháng theo yêu cầu của tập đoàn từ công ty mẹ ở Nhật. Giải trình báo cáo tài chính, báo cáo KQHĐKD cho BOD.

Xem thêm

2018-10-18

Ha Noi 
Từ 550 USD đến 700 USD

Thực hiện các công việc kế toán chung trong công ty Hỗ trợ kế toán trưởng chuẩn bị các loại báo cáo tài chính (trong nội bộ với ngân hàng và trụ sở chính ở Nhật) Quản lý sổ sách kế toán, hóa đơn, giấy tờ tài chính của công ty Trao đổi cụ thể hơn khi ứng viên tham gia phỏng vấn Đi làm từ tháng 12/2018 đến tháng 7/2019

Xem thêm

2018-10-10

Từ 400 USD đến 700 USD

Lập, kiểm tra các chứng từ kế toán; Cập nhật, hạch toán các nghiệp vụ phát sinh vào phần mềm kế toán theo chuẩn mực và chế độ kế toán hiện hành; Kiểm tra, đối chiếu số liệu giữa chi tiết và tổng hợp; Thống kê và tổng hợp số liệu kế toán khi có yêu cầu; Kiểm tra báo cáo thuế GTGT, thuế nhà thầu, thuế TNDN; Tính giá thành sản phẩm; Kiểm tra và phân tích báo cáo tài chính; lập báo cáo hợp nhất; Làm việc với cơ quan thuế, kiểm toán, ngân hàng, các cơ quan khác; Và các công việc liên quan tới nghiệp vụ theo yêu cầu cấp trên.

Xem thêm

2018-10-03

Ha Noi 
Từ 500 USD đến 700 USD

Quản lý tiền gửi và các lệnh rút tiền Công việc kế toán liên quan đến kiểm kê, thu tiền bán hàng, thanh toán cho nhà cung cấp, xử lý thuế Lập báo cáo tài chính, báo cáo cho cấp trên tình hình làm việc Quản lý chung trang thiết bị, giấy tờ, thư từ khách hàng gửi

Xem thêm

2018-10-03

Từ 500 USD đến 800 USD

Hỗ trợ công việc cho Kế toán trưởng và các hoạt động khác liên quan đến nghiệp vụ Kế toán tổng hợp trong bộ phận Kế toán như: - Kiểm tra, đối chiếu số liệu chi tiết và tổng hợp trên sổ sách kế toán. - Kiểm tra các định khoản kế toán, các nghiệp vụ phát sinh. - Thu thập, lưu trữ, hóa đơn, giấy tờ. - Hỗ trợ lập các loại báo cáo tài chính như: Báo cáo KQHĐKD, Báo cáo lãi lỗ, ..... - Báo cáo công việc cho Kế toán trưởng. Trao đổi chi tiết trong quá trình phỏng vấn.

Xem thêm

2018-10-02

Hãy thử sức với các job cao cấp hơn tại