2 Công việc được tìm thấy
việc làm fb
Từ 800 USD đến 1,200 USD

Lập kế hoạch, bố trí lịch cho các buổi seminar Quảng cáo, tiếp thị về các buổi hội thảo của công ty (FB, trang web của Công ty, ....) Hỗ trợ giảng viên tham gia thuyết giảng, quản lý danh sách học viên tham dự Tạo và tập hợp ý kiến đóng góp sau buổi thuyết giảng [Dành cho những người có kinh nghiệm giảng dạy] Tổ chức và trực tiếp tham gia thuyết giảng về các soft-skills tại buổi hội thảo

Xem thêm

2019-04-19

Từ 1,000 USD đến 2,500 USD

Bố trí, tìm kiếm giảng viên cho buổi hội thảo (tiếng Nhật, tiếng Việt) Lập kế hoạch, lên lịch các buổi seminar Quảng cáo, tiếp thị về các buổi hội thảo của công ty (FB, trang web của Công ty, ....) Hỗ trợ giảng viên tham gia thuyết giảng, quản lý danh sách khách tham dự Tạo và tập hợp ý kiến đóng góp sau buổi thuyết giảng [Dành cho những người có kinh nghiệm giảng dạy] Tổ chức và trực tiếp tham gia thuyết giảng về các soft-skills tại buổi hội thảo

Xem thêm

2018-04-25

Hãy thử sức với các job cao cấp hơn tại